COBISS
Home  >  Najčešća pitanja  >  COBISS - razno
Najčešća pitanja
 • COBISS - razno
Najčešća pitanja - COBISS - razno

Pitanja

Područje Ključ Pitanje
opšte lokalna i uzajamna baza podataka Šta je uzajamna a šta lokalna baza podataka i kako da pretražujem u njima?
opšte bibliografski podaci, podaci o fondu Šta su bibliografski podaci a šta podaci o fondu?
COBISS/OPAC
puni tekst članaka
bibliografije istraživača
prijava,
podešavanje brauzera Internet Explorer i Mozilla Firefox
(proxy server)
Prilikom pokušaja pretraživanja u COBISS/OPAC-u ispiše se poruka: "Došlo je do greške, molimo da se ponovo prijavite u Cobiss."
COBISS/OPAC bibliografije istraživača, personalne bibliografije Kako unijeti ili popraviti podatke za personalne bibliografije?
COBISS/OPAC pretraživanje Zapis o građi ne mogu da nađem u OPAC-u. Zašto?
COBISS/OPAC pretraživanje Dok koristim COBISS/OPAC, često mi se ispiše poruka: "Mogu se ispisivati samo pogoci posljednjeg pretraživanja."
COBISS/OPAC pretraživanje Kako da postupim ako prilikom pretraživanja dobijem sljedeću poruku o grešci: %ASS-E-SEATRMEXP Search term expected
COBISS/OPAC prekid Zanima me zašto se ne može pretraživati noću?
COBISS/OPAC nepotpun zapis U zapisu, odnosno opisu građe (članak, knjiga, časopis, ...), naišla sam na grešku.
COBISS/OPAC direktni linkovi Kako u sistemu COBISS/OPAC mogu da pripremim neposredan link na određenu bazu podataka? Da li su mogući i drugi neposredni linkovi, npr. na pretraživanje, ispise zapisa, pregled pozajmljene građe itd.?
COBISS/Connect Dijakritički znaci Kako dopunjavamo nepopotpunu tabelu dijakritičkih znakova?
COBISS2, COBISS3 Instalacija ili ažuriranje Java programa Postupak instalacije ili ažuriranja Java programa  novo
COBISS2, COBISS3 Ažuriranje Java programa, COBISS/Connect ne radi, COBISS3 klijent ne radi Teškoće sa COBISS aplikacijama nakon ažuriranja Java programa  novo
Reflection,
komandna datoteka COBISS
uputstva, podešavanje Gdje da nađem i kako da instaliram komandnu datoteku COBISS za terminalski emulator Reflection?
Reflection,
komandna datoteka COBISS
greška prilikom aktiviranja Posle instalacije i aktiviranja programa Reflection, verzija 8, javi se greška: "R2WIN je uzrok greške zbog nevažeće strane u modulu MS09.DLL kod......."
mašinska oprema štampači Koje štampače podržava programska oprema COBISS?

Odgovori

Lokalne baze podataka su baze podataka biblioteka. Međusobno su povezane preko uzajamne bibliografsko-kataloške baze podataka COBIB.CG koja sadrži bibliografske podatke i podatke o fondu iz svih lokalnih baza podataka.

Unos podataka o bibliografskim jedinicama vrši se u lokalnim bazama podataka biblioteka koje su uključene u sistem COBISS.CG. Istovremeno sa unosom u lokalnu bazu podataka ažurira se i uzajamna baza podataka COBIB.CG. Lokalne baze podataka same po sebi predstavljaju cjelinu (tj. katalog biblioteke), a u odnosu na uzajamnu bazu podataka, one su njeni segmenti. Za istu jedinicu bibliotečke građe u lokalnoj i u uzajamnoj bazi podataka formira se samo jedan zapis koji je zatim, preko uzajamne baze podataka, dostupan svim bibliotekama u sistemu COBISS.CG

COBISS/OPAC omogućuje online pristup lokalnim bazama podataka i COBIB-u. Stoga, prilikom pretraživanja određene građe, možete da izaberete COBIB.CG ako želite da pretražujete po svim crnogorskim bibliotekama istovremeno, ili jednu od lokalnih baza podataka ako želite da pretražujete po katalogu određene biblioteke (npr. Narodna biblioteka "Radosav Ljumović", Podgorica):

 • pretraživanje u uzajamnoj bazi podataka COBIB.CG:
  Nakon izbora pogotka, na ekranu se ispišu bibliografski podaci o izabranoj građi, a na kraju spisak biblioteka koje u svom katalogu (lokalnoj bazi podataka) posjeduju izabranu građu. Program omogućuje i privremeni prelazak u određenu lokalnu bazu podataka za koju se ispiše broj raspoloživih primjeraka te podatak da li je građa slobodna ili pozajmljena (ako je u biblioteci pozajmica automatizovana programskom opremom COBISS/Pozajmica).
 • pretraživanje u lokalnoj bazi podataka:
  Nakon izbora pogotka, na ekranu se ispišu bibliografski podaci o izabranoj građi ta na kraju podaci o fondu (broj primjeraka i podatak o tome da li je građa slobodna ili pozajmljena, ako je u biblioteci pozajmica automatizovana programskom opremom COBISS/Pozajmica). I ovdje program omogućava privremeni prelazak u druge lokalne baze podataka koje posjeduju izabranu građu i za koje se ispišu podaci o fondu.

Bibliografski podaci su osnovni podaci o građi: npr. ime autora, naslov knjige odnosno članka, godina i mjesto izdavanja i sl:

 • detaljni
 • zbirni

Detaljni podaci o fondu evidentiraju se u lokalnoj bazi podataka biblioteke, npr. signatura knjige, inventarski broj, status pozajmice. Podatku pristupamo dok smo priključeni u lokalnu bazu podataka. Zbirni podaci o fondu vode se na nivou uzajamne baze podataka, i to na osnovu detaljnih podataka iz lokalnih baza podataka. Primjer je broj primjeraka za pozajmicu, svih primjeraka, naručenih primjeraka.

Teškoća se može otkloniti odgovarajućom instalacijom web brauzera Microsoft Internet Explorer ili Mozilla Firefox. Budući da možemo da biramo između crnogorske i engleske verzije ta dva brauzera, navodimo mogućnosti na oba jezika (mogućnosti na engleskom navedene su u zagradama).


 • Instalacija Microsoft Internet Explorera:

  1. U redu menija izaberete mogućnost Alati (Tools) ) i kliknete Internet opcije (Internet Options). Otvori se prozor s različitim instalacijama brauzera, u kojem izaberete jezičak Opšte (General) i zza konfigurisanje istorije pretraživanja kliknete dugme Instalacije (Settings). Kada se otvori novi prozor, izaberete opciju Prilikom svake posjete web strane (Every time I visit the webpage).
  2. Uredu menija izaberete mogućnost Alati (Tools) i kliknete Internet opcije (Internet Options). Otvori se prozor s različitim instalacijama brauzera, u kojem izaberete jezičak Veze (Connections) i kliknete dugme Instalacije za LAN (LAN Settings). Kada se otvori novi prozor, kod proxy servera (Proxy server) isključite opciju Upotrijebi proxy server za moj LAN (Use a proxy server for your LAN).

 • Instalacija Mozilla Firefox:

  U redu menija izaberete mogućnost Alati (Tools) i kliknete Postavljanja (Options…). Otvori se prozor s različitim podešavanjima brauzera, u kojem izaberete jezičak Mrežne instalacije (Network) i za instalaciju konfiguracije brauzera, potrebnog za vezu do Interneta, kliknete dugme Postavljanja (Settings…). U novom prozoru izaberete prvu opciju (No proxy) za isključivanje upotrebe proxy servera.

 • Instalacija Google Chrome:

  1. U redu sa alatima brauzera kliknemo Chromov meni, a onda opciju Podešavanja. Otvara se prozor u kojem izaberemo opciju Prikaži napredna podešavanja…. U rubrici Privatnost izaberemo dugme Obriši podatke pregledanja …; potom, sa padajućeg spiska izaberemo opciju oduvek i kliknemo dugme Obriši podatke pregledanja.
  2. Kod opcije Predvidi radnje mreže za poboljšanje učitavanja stranice uklonimo kvačicu.

Zapis o traženoj građi ne može se naći iz sljedećih razloga:

 • Bibliografski podaci za stariju građu obično su evidentirani samo u klasičnom (lisnom) katalogu pojedine biblioteke. Predlažemo da podatke provjerite u klasičnom katalogu jedne od većih biblioteka, a za stručnu literaturu u katalogu biblioteke koja pokriva izabrano stručno područje
 • Ako poslije pretraživana u uzajamnoj bazi podataka COBIB.CG ne nađete traženu građu, preporučujemo da pretražite i lokalne baze većih biblioteka. U nekim lokalnim bazama, naime, još uvijek postoji priličan broj lokalnih zapisa o građi koji u bazi COBIB.CG još ne postoje.
 • Nijedna biblioteka, koja je uključena u sistem COBISS.CG, nema traženu publikaciju. Biblioteka unese zapis u bazu podataka COBIB.CG za pojedinu bibliografsku jedinicu na osnovu predloška, odnosno same građe. Prema tome, zapis za neku publikaciju mogu da unesu samo biblioteke koje tu publikaciju posjeduju ili im je neko pozajmio na određeno vrijeme.
 • Prilozi, koji su objavljeni u časopisima, novinama, zbornicima i sličnim publikacijama, obrađeni su prema određenim kriterijumima koji su u bibliotekama različiti. Dva najčešća kriterijuma jesu važnost tematike za određeno stručno područje i unos bibliografskih jedinica za kompletnost personalne bibliografije.

Do tih teškoća obično dolazi prilikom prebrzog izbora pojedinog pogotka tokom ispisivanja spisaka pogodaka. To se obično događa ako korisnik pristupa COBISS-u preko sporih komunikacionih veza, odnosno kod većih preopterećenja COBISS-ovog servera. Korisnicima predlažemo da sačekaju da se spisak pogodaka ispiše do kraja i poslije toga više neće biti teškoća prilikom ispisa zahtjevanih pogodaka. No u slučaju da se pomenuta poruka već ispisala, preporučujemo novo pretraživanje (ikona na vrhu strane odnosno link na dnu strane) i ponovni ispis pogodaka.

Prilikom korišćenja COBISS/OPAC-a ne savjetujemo upotrebu tipke Back, jer uzastopna upotreba te tipke može dovesti do pogrešnih rezultata pretraživanja. Bolje je, dakle, upotrijebiti ikone na vrhu strane, odnosno link na dnu strane nakon čega neće dolaziti do teškoća prilikom upotrebe OPAC-a.

Ta se poruka obično javlja ako u polje za pretraživanje unesete neprikladan ili nedovršen pojam za pretraživanje (ako npr. u osnovnom ili izbornom načinu pretraživanja unesete samo znak * ili ako u komandnom načinu pretraživanja iza prefiksa za pretraživanje ništa ne upišete, npr. LA=).

U tom slučaju potrebno je popraviti, odnosno dopuniti, pojam za pretraživanje. Pri tom se treba držati osnovnih pravila i smjernica za pretraživanje koje možete da pročitate klikom na link Pomoć.

Svako jutro u 3 sata aktivira se procedura za arhiviranje podataka. Tada se ne može pretraživati u uzajamnoj bazi podataka COBIB.CG i ne mogu se pripremati personalne bibliografije. Prekid traje najviše 3 minuta..

Grešku, na koju ste naišli u zapisu, otkloniće u biblioteci u kojoj su zapis kreirali. Ta biblioteka posjeduje građu, a njeni su bibliotekari ovlašćeni za provjeravanje adekvatnosti bibliografskog zapisa i eventualno ispravljanje grješke. Predlažemo da pogrešni ispis ispišete u tzv. punom formatu. Na vrhu tako ispisanog zapisa naveden je akronim (skraćenica) biblioteke i ime kreatora. Preko ikone Baza podataka priključite se na lokalnu bazu podataka te biblioteke, a pomoću akronima koji je podvučen povežete se s bazom podataka COLIB, gdje se nalaze i podaci o toj biblioteci (adrese, telefonski i drugi brojevi). Biblioteku možete da posjetite na navedenoj adresi, nazovete telefonom ili pošaljete poruku elektronskom poštom te opišete grješku.

Ako se biblioteka na vaš zahtjev ne odazove, pošaljite poruku na vbcgurgent@vbcg.me. Vašu ćemo poruku dostaviti pomenutoj biblioteci.

U sistemu COBISS/OPAC možemo da pripremimo neposredan link do određene baze podataka definisanjem URL adrese. No mogući su i neposredni linkovi URL na neke funkcije u COBISS/OPAC-u (povezivanje na željeno pretraživanje, povezivanje na ispis određenog zapisa i povezivanje na autorizaciju za pregled pozajmljene građe ili produženje roka pozajmice). Primjeri.

Ako tabela s dijakritičkim znacima nije potpuna, znakove koji nedostaju možemo sami dopuniti. To činimo tako što izvedemo sledeći postupak.

Programska oprema COBISS3 i COBISS/Connect napravljeni su u Java okruženju. Postupak instalacije ili ažuriranja Java programa zavisi od operativnog sistema.

Nakon ažuriranja Java programa iz različitih razloga može se desiti da COBISS2 aplikacije (COBISS/Connect) i COBISS3 aplikacije (COBISS3 klijent) ne rade. Šta treba učiniti kada ne rade linkovi ili prečice za COBISS2 i COBISS3 aplikacije opisano je u postupku Teškoće sa COBISS aplikacijama nakon ažuriranja Java programa.

Komandnu datoteku COBISS za terminalski emulator Reflection i uputstva za instalaciju možete da naći na adresi http://vbcghome.vbcg.me/me/preporuka_za_opremu/C2_skripta.asp.

Grešku uzrokuje program Microsoft Office 2000 koji nije pravilno instaliran, odnosno nema upisanu licencu.

U tom slučaju potrebno je:

 • program Reflection ukloniti (uninstall) s računara
 • korektno završiti instalaciju programa Microsoft Office 2000 (upis licence) ili ukloniti program Microsoft Office 2000
 • ponovno instalirati program Reflection, verzija 8, koji sadrži i komandnu datoteku COBISS

Spisak štampača koje podržava programska oprema COBISS možete naći na adresi: http://vbcghome.vbcg.me/me/preporuka_za_opremu/stampaci.asp.